Teljesítmény motivációs pályázat 2009

Bővebb információ...

 

Utolsó frissítés:

2013-11-01

Ünnepeink


 

A   N A G Y H É T

napról-napra

 

 • A NAGYHÉT a húsvéti ünnepkör legjelentősebb szakasza. VIRÁGVASÁRNAPTÓL FELTÁMADÁSIG tart.

 • A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR húsvét előtt 40 nappal kezdődik. Nagyböjtnek nevezzük ezt az időszakot. Lényege a lélekben való felkészülés húsvétra.

 

 • A PÁSKA… az ószövetségi zsidó nép húsvétja.

Az eredetileg pészah (héber) szó jelentése: átugrik, érintetlenül hagy, megkímél. Arra a történeti eseményre utal, amikor az egyiptomi 10. csapás alkalmával az izraeliták bárány vérével megjelölt otthonait Isten érintetlenül hagyta, elsőszülötteiket megkímélte.

Ezzel kezdődött a zsidók egyiptomi rabszolgaságból való kiszabadulása.

A páska Izrael legnagyobb ünnepe. Jézus erre az ünnepre ment fel Jeruzsálembe tanítványaival.

Amikor a zsidók elfogyasztották a nagy szabadítás emlékére a páskabárányt, ekkor fogták el Jézust, Isten Bárányát, aki áldozatával örök szabadulást szerzett a bűn hatalmából, és a halál örök fogságából.

…Ezért:

Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Róma 10,13

 

 

Virágvasárnap

 • Ezen a napon vonult be JÉZUS JERUZSÁLEMBE.

 • Szamárháton érkezett, mint a BÉKESSÉG FEJEDELME, ahogy az ószövetségi próféta, megjövendölte.

 • Az ünneplő tömeg PÁLMAÁGAKAT LENGETETT. Az utat is befedték előtte pálmalevelekkel és felsőruhájukkal.

   

http://dunaharasztima.hu/wp-content/uploads/2010/03/husvet_viragvasarnap-300x196.jpg

„ÖRVENDJ NAGYON… KIRÁLYOD ÉRKEZIK HOZZÁD,
AKI IGAZ ÉS DIADALMAS,
ALÁZATOS, ÉS SZAMÁRON ÜL…”    Zakariás 9, 9

 

 

OLAJFÁK-HEGYE

 

„MIKOR KÖZELEDETT AZ OLAJFÁK-HEGYÉNEK LEJTŐJÉHEZ,
A TANÍTVÁNYOK
EGÉSZ SOKASÁGA ÖRVENDEZVE DICSÉRNI KEZDTE ISTENT…:
ÁLDOTT A KIRÁLY, AKI AZ ÚR NEVÉBEN JÖN!”

                                                                                                        Lukács 19, 37-38

 

 

 

Nagycsütörtök

 • Az UTOLSÓ VACSORA napja.

 • Ezen  az  éjszakán  JÉZUST  ELFOGTÁK ellenségei, miután az egyik tanítványa, JÚDÁS ELÁRULTA.

 • Félelmében egy másik tanítvány, PÉTER háromszor is TAGADTA, hogy ismeri őt.

 • Jézust a főpap udvarára vitték, ahol összegyűlt Izrael Nagytanácsa, hogy ítéletet hozzanak felette. Azért, hogy elítélhessék, hamis tanúkat állítottak ellene.

  Vágó Pál: Utolsó vacsora. 50x120 cm.)

Jézus szavai az utolsó vacsoránál:
„EZ AZ ÉN TESTEM, AMELY TIÉRETTETEK MEGTÖRETIK…
E POHÁR AMAZ ÚJ SZÖVETSÉG AZ ÉN VÉREM ÁLTAL…”
1Kor 11, 24-25

 

GETSEMÁNÉ

Jézus elfogásának helye:
MIUTÁN ELÉNEKELTÉK A ZSOLTÁROKAT, KIMENTEK AZ OLAJFÁK-HEGYÉRE…
ELMENT VELÜK JÉZUS EGY HELYRE, AMELYET GECSEMÁNÉNAK HÍVTAK
Máté
26, 30. 36

 

http://szeretetkuldo.zsozirisz.hu/jezus/jezuskepek/jezus25.jpg

 

 

            Jézus ezt mondta elfogóinak:

            „ Amikor mindennap veletek voltam a

            templomban, nem emeltetek rám kezet,

            de ez a ti órátok, a sörtétség hatalma.”

                                               Lukács 22, 53

           

 

 

 

nagypéntek

 • Hajnalban Jézust Pilátus elé vitték, hogy vele is ítéletet mondassanak ki felette. Pilátus a római császár helytartója volt.

 • Pilátus katonái kigúnyolták Jézust, majd kegyetlenül megkorbácsolták.

 • Jézus Krisztust Pilátus halálra ítélte, ezután a Golgota nevű dombon keresztre feszítették két gonosztevővel.

   

http://www.terjeki.eu/tamas/wp-content/uploads/2011/Munkacsy-Krisztus_Pilatus_elott.jpg

Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt

 

  http://www.hung-art.hu/kep/m/munkacsy/muvek/trilogia/eccehomo.jpg

Munkácsy Mihály: Ecce homo – azaz, Íme az ember (Pilátus mondta Jézusra mutatva)

 

-

Munkácsy Mihály: Golgota

ÍME, AZ ISTEN BÁRÁNYA, AKI  HORDOZZA A VILÁG BŰNÉT 

János 1,29

 

„ATYÁM, A TE KEZEDBE TESZEM LE AZ ÉN LELKEMET!” ÉS EZT MONDVA MEGHALT.

Lukács 23, 46

 

http://pilisifono.freeblog.hu/files/husvet2.jpg

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-SDezwdGOx2I/TbBfcYl0nAI/AAAAAAAADIA/kxhmoT-9ucI/s400/Francisco+de+Zurbar%25C3%25A1n_Agnus+Dei.jpg
 

      A MI HÚSVÉTI BÁRÁNYUNK, A KRISZTUS, MÁR  MEGÁLDOZTATOTT

1Korinthus 5, 7


 

Húsvétvasárnap

 • Miután Jézus testét sziklasírba helyezték, a harmadik napon feltámadt, legyőzve a halált.

 • Jézus testét hiába Őriztették fegyveres katonákkal az ellenségei.

 • Angyal hengerítette el a követ a sír bejáratától, és hirdette, hogy Jézus már feltámadt.

 • Jézus már feltámadása napján több tanítványának megjelent, majd ezután még 40 napon át sokaknak.

 

http://www.mindennapi.hu/upload/lead/2/7/9/4/lead_370.jpg

 

 VALÓBAN FELTÁMADT AZ ÚR.  

Lukács 24, 34

 

http://www.geo.info.hu/portal2007/images/stories/hirek/2011/20110428/image016.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉS ÍME, NAGY FÖLDRENGÉS VOLT, AZ ÚR ANGYALA LESZÁLLT A MENNYBŐL,
ODAMENT, ELHENGERÍTETTE A KÖVET, ÉS LEÜLT RÁ.
TEKINTETE OLYAN VOLT, MINT A VILLÁMLÁS, ÉS RUHÁJA FEHÉR, MINT A HÓ.

Máté 28, 2-3

  

Vissza a tetejére 


 

 MAGYAR REFORMÁTUS EGYSÉG NAPJA

MÁJUS 22.

 

2009. május 22. jelentős dátum a magyar reformátusság történetében. A Kárpát-medencei református egyházak Debrecenben közös alkotmányt fogadtak el, kimondva, hogy a hitvallás, a tanítás, és a hagyományok azonosságánál fogva zsinati egységben élnek. Létrejött a Magyar Református Egyház.

 

Közös alkotmányunk preambuluma így fogalmaz: „Az egykor erőszakkal szétszakított Magyar Református Egyház szervezeti egysége fokozatosan ismét helyreállítható. […] Az egység helyreállítása annál inkább megvalósítható, mivel a magyar reformátusság Isten igéje, óegyházi hitvallások, a Heidelbergi káté, a II. Helvét hitvallás alapján folyamatosan megőrizte hitbeli és teológiai egységét. Őrizte istentiszteleti rendjének közös alapelveit, a sákramentumok – a keresztség és úrvacsora – kiszolgáltatásában egységét soha fel nem adta.”

 

Három évvel ezelőtt Debrecenben közösségünk újra kinyilvánította a szétszakított nemzetrészek reformátusainak egységét: összetartozásunkat semmilyen külső történelmi körülmény nem szüntette meg. Egyházunk minden felelőtlen politikai döntés, megosztó és elszigetelni akaró szándék ellenére megmaradt és együtt maradt. Az alkotmányozó zsinat ugyanakkor nyilvánvalóvá tette, hogy ez az egység nem történelmi kényszerből született, hanem református, keresztyén hitből táplálkozik, és ennek a hitbeli meggyőződésnek gyakorlati következménye.

 

„Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Istene és Atyja mindeneknek, aki mindenek felett van…”   Efézus 4,5-6

 

A közös alkotmányt a következő részegyházak, ill. egyháztestek (saját országukban önálló jogi személyiséggel  elismert egyházak) ratifikálták:

 

Magyarországon: Magyarországi Református Egyház,

Egyházkerületei:    Dunamelléki Református Egyházkerület

                                               Dunántúli Református Egyházkerület

                                               Tiszáninneni Református Egyházkerület

                                               Tiszántúli Református Egyházkerület

 

Romániában:          Romániai Református Egyház,

            Egyházkerületei:     Királyhágómelléki Református Egyházkerület

                                               Erdélyi Református Egyházkerület

 

Szerbiában:             Szerbiai Református Keresztyén Egyház,

                                  

Szlovákiában:         Szlovákiai Református Keresztyén Egyház,

                                  

 

Ukrajnában:            Kárpátaljai Református Egyházkerület

 

 

        Közös címerünk:                               

 

 

Az egyes egyháztestek és egyházkerületek címerei:

                                                  

     Magyarországi Református Egyház

 

              tirek.hu      

    Dunamelléki                  Dunántúli                   Tiszáninneni                 Tiszántúli

Ref. Egyházkerület     Ref. Egyházkerület   Ref. Egyházkerület      Ref. Egyházkerület

                                       Fájl:Pel.jpg

                  Királyhágómelléki- és Erdélyi Református Egyházkerület

 

      Szerbiai Református Keresztyén Egyház

 

Református címer Felvidékről

   Szlovákiai Református Keresztyén Egyház

 

       Kárpátaljai Református Egyházkerület

Vissza a tetejére


 

REFORMÁCIÓ  ÜNNEPE

OKTÓBER 31.

 

A REFORMÁCIÓ kifejezés jelentése:

MEGÚJULÁS  (tartalmi jelentés)

VISSZAALAKÍTÁS  (szó szerinti jelentés)

 

® A REFORMÁCIÓ a protestáns egyházak (református, evangélikus, baptista) ünnepe.

® A 16. századig a keresztyén egyház egységes volt. Ekkorra azonban olyan mértékben eltért a Biblia tanításaitól (deformáció) hogy szükséges volt minden téves tanítástól megtisztítani (reformáció).

® Bár a reformáció elindítói nem akartak kiválni a katolikus egyházból, és új egyházat alapítani, az egyházszakadás elkerülhetetlenné vált, mert a jobbító szándék nem talált befogadásra. Sőt, egyházi átok és üldözés lett a bibliai tanítás híveinek osztályrésze. Így jöttek létre a protestáns egyházak, amelyek a tanítás középpontjába a Szentírást helyezték vissza.

® A Szentírás lett és maradt a református egyház zsinórmértéke, mércéje.

 

 

A REFORMÁCIÓ KIVÁLTÓ OKAI

A reformáció közvetlen kiváltó oka az ún. búcsúcédulák árusítása volt. A belőlük származó jövedelemből fedezték a Szent Péter Székesegyház óriási építési költségeit. A búcsúcédula megvásárlása ellenében a pápa elengedte az egyházi büntetéseket és a túlvilági szenvedéseket is. Luther Márton, Ágoston-rendi szerzetes ezen a „lelki kufárkodáson” felháborodva 1517. október 31-én kiszegezte tanait Wittenberg vártemplomának kapujára (a hagyomány szerint). Ez volt a korabeli „Facebook”. Luther ugyanis a kolostora egyetlen, padhoz láncolt Bibliájának tanulmányozása közben értette meg az igazságot, hogy az üdvösség és lelki békesség Isten ingyen kegyelméből, hit által lehet a miénk. Azt nem lehet megvásárolni.

http://eccechristianus.files.wordpress.com/2011/01/martin-luther-01-church-door.jpg?w=304&h=320

 

A reformáció kiváltó okai között egy másik jelentős tényező volt az elvilágiasodás, a főpapság fényűző életmódja. X. Leo pápa (1513-1521) mondása jól tükrözi a korabeli egyházi állapotokat: „Élvezzük a pápaságot!”

 

 

 „A hanyatlásnak nem lehet nagyobb bizonyítéka, mint az a tény, hogy minél közelebb kerülnek az emberek a római egyházhoz, vallásuk fejéhez, annál kevésbé vallásosak.”

                                               Machiavelli   XVI. századi itáliai filozófus

 

 

Luther néhány fontosabb tétele:

 

- egyedül a hit által üdvözül az ember (Sola fide)

- a bűnt egyedül Isten bocsáthatja meg

- nincs szükség költséges szertartásokra, hatalmas egyházi vagyonra

- tagadta a pápa elsőségét (primátusát)

- tagadta az egyházi zsinatok csalhatatlanságát

- az egyház feladatává a Biblia értelmezését,

       a bibliai igazságok megtanítását tette

- szorgalmazta, hogy mindenki saját anyanyelvén tanulmányozhassa a Bibliát

                                                                 

http://s.alriyadh.com/2011/02/17/img/914371948032.jpg     Wartburg: Kiállítás a Luther Biblia 475. évfordulóján

                                   Luther Márton, és az általa németre fordított szentírás

 

Tanai miatt Luthert eretnekséggel vádolták. A pápa egyházi átokkal sújtotta, V. Károly császár pedig birodalmi átokkal. Utóbbi azt jelentette, hogy törvényen kívüli lett, bárki meg is ölhette akár, felelősségre vonás nélkül. III. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelem vette védelembe, és látszatfogságban tartotta Wartburg várában. Luther itt, mint „György lovag” élt álnéven tíz hónapig. Itt fordította németre az eredetileg görög nyelvű Újszövetséget, majd a teljes Bibliát is, megteremtve ezzel a német irodalmi nyelv alapjait. A reformáció eszméi gyorsan terjedtek.

Eisenach, a hóval borított Wartburg vára

 

Wartburg vára, ahol Luther Márton német nyelvre fordította az Újszövetséget

 

„Ad fontes!” – „Vissza a forrásokhoz!”

 

Azaz, vissza a Szentíráshoz, vissza Isten Kijelentéséhez

Ez volt minden reformátor közös jelszava.

 

 

 

 

 

http://users.atw.hu/sylvesterbiblia/nav/Sylvester_Biblia.jpg

A REFORMÁCIÓ egyik nagy vívmánya a

nemzeti nyelvekre lefordított Szentírás.

 

Jobbra - A Sylvester János által magyarra fordított Újszövetség címlapja. Ez egyben az első, Magyarországon nyomtatott magyar nyelvű könyv. 1541-ben jelent meg Sárváron.

 

 

 

Alul: - Károli Gáspár teljes bibliafordítása, az un. Vizsolyi Biblia, 1590-ből. Károli ezzel a munkájával megalapozta a magyar irodalmi nyelvet.

 

 

 

http://www.vizsoly.hu/kepek/biblia_eredeti.jpg

 

 

 

 

 

http://www.ujexodus.hu/images/4/4/kalvin.jpg

 

Kálvin János, Genf reformátora

A REFORMÁTUS EGYHÁZ ALAPÍTÓJA

 

Neves és terjedelmes munkája:

Institutio religionis christianaeA keresztyén vallás rendszere

 

Ebben többek között megfogalmazta, hogy mik az igaz (biblikus) egyház ismérvei:

 

Egyház csak ott van, ahol:

 

- Az ige tisztán hirdettetik

- A sakramentumokat (szentségeket: keresztség, úrvacsora)

     Krisztus rendelése szerint kiszolgáltatják

- Szeretetszolgálat (diakónia) folyik

- Az egyházfegyelmet gyakorolják

 

 

Kálvin egyik jelmondata, ami életét és munkásságát jól jellemzi:

 

Soli Deo Gloria!

 

Egyedül Istené a dicsőség!

 

Vissza a tetejére


Reformáció(-ünnep) a Jókaiban

 

Október 28-a jelentős nap volt a Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola életében. A mintegy háromszáz tanuló és valamennyi pedagógus ünneplőbe öltözve, 10 órára átvonult a rákoscsabai református templomba, hogy ünnepélyes keretek között fogadalmat tegyen az egyházi iskolák hagyományai, és a Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye alapján.

            Miután orgonaszó kíséretében bevonultunk a templomba, és mindenki elfoglalta kijelölt helyét, elsőként igazgatói köszöntő hangzott el. Ujváriné Gercsák Anikó Igazgató Asszony méltatta a reformáció mozgalmának jelentőségét, és a reformátorok bátor, megújító tevékenységét, amely nélkül ilyen formában nem gyűlhettünk volna össze. Szavaiban nem véletlenül kapott jelentős hangsúlyt a reformációra való emlékezés. Fogadalomtételünket ugyanis ehhez a jeles naphoz, a reformáció kezdetéhez kötöttük, ami lassan ötszázadik évfordulójához közeledik (1517. október 31.). Mivel ez a nap idén az őszi szünetre esett, emiatt jelöltük ki a hozzá közel eső utolsó tanítási napot.

            Az ünnepi istentisztelet Dr. Füzesi Zoltán Tiszteletes Úr rövid igehirdetésével folytatódott. Ennek alapjául olyan igét választott, mely egyben iskolánk jelmondata is: „Felettébb tiszta a te beszéded… Oktass, hogy éljek!” 119. Zsoltár 140. és 144.versek. Tiszteletes Úr Isten igéjének örökérvényűségéről beszélt, továbbá a Szentírás különleges voltáról, és követendő erkölcsi értékrendjéről. A reformátorok két jelmondatát is idézte: Sola scriptura”, „Egyedül a Szentírás”, és „Ad fontes!”, azaz „Vissza a forrásokhoz!”. A reformáció nagy vívmánya volt a Biblia nemzeti nyelvekre való lefordítása is, hogy ki-ki saját maga meríthessen a „forrásból”.

            Ekkor következett, amire már rég készültünk. Elsőként Dr. Füzesi Zoltán vezetésével a nevelőtestület tette le fogadalmát, majd Igazgató Asszonyt mondatról mondatra, harsányan ismételve a tanulók is. Abban hűségüket és elkötelezettségüket nyilvánították ki iskolájuk, és erkölcsi rendje iránt. Az emelkedett pillanatokat az is fokozta, hogy tanárok és diákok ez alkalommal öltötték fel elsőként azt a nyakkendőt, illetve kendőt, mely az iskolához tartozásukat fejezi ki. A szép bordó színű un. Jókais nyakkendő az írófejedelem képmását, és az iskola nevét hordozza. Viselése ettől kezdve minden ünnepi alkalmunk kötelező része lesz.

            Ez a mostani reformáció napi ünnepség a Jókai életében hagyományteremtő, de mégis egyetlenszerű volt. Hagyományteremtő, hiszen mostantól évről évre fogadalmat tesznek az új tanulók és pedagógusok. Egyszeri és különleges pedig, mert most első és utolsó alkalommal hangzottak több száz torokból a fogadalomtétel szavai.

 

                                                                                  Krett Tibor igh.

 

Vissza a tetejére